12/6/2021 3:46:20 PM 12/6/2021 3:46:20 PM
موفقیت دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی فناوری های نوین در پذیزش برای مقطع دکتری
12/6/2021 3:46:20 PM | 400

بدینوسیله موفقیت خانم تارا غفاری نژاد برای قبولی در مقطع دکتری رشته مهندسی شیمی در دانشگاه تربیت مدرس را تبریک عرض می کنیم و آرزوی موفقیت های بیشتر برای ایشان و سایر دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل را داریم.

لازم به ذکر است که ایشان دانشجوی دانشکده مهندسی فناوری های نوین در مقطع کارشناسی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، و دانشجوی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد بوده اند.

0 نظر
ثبت نظر