گروه فناوری های نانو
9/20/2021 11:59:31 AM | 297

گروه فناوری های نانو

 

یکی از نیازمندی‌های توسعه پایدار فناوری‌نانو، مشارکت همه گروه‌های ذی نفع در نظام توسعه این فناوری است. این امر مستلزم طراحی برنامه ها و ابزارهای منسجم ترویجی و آموزشی برای گروه‌های مختلف ذی‌نفع و بازخوردگیری از اثرگذاری این فعالیت‌هاست.

در همین راستا گروه فناوری‌ های نانو، با برنامه‌های ترویجی متنوع و با اهداف تقویت گفتمان توسعه فناوری نانو، ارتقای مشارکت همه گروه‌های علمی مرتبط در توسعه فناوری نانو، کشف، پرورش و جهت‌دهی به استعدادهای موجود در مسیر اولویت‌های کشور به وجود آمده است. لازم به ذکر است که غالب آموزش های دانشجویان رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی توسط این گروه در دانشکده صورت می گیرد.