آزمایشگاه‌های آموزشی مهندسی برق و مکانیک
5/30/2022 9:43:27 AM | 55

 • نقشه‌کشی مهندسی
 • کارگاه متلب
 • آز ابزارهای طراحی به کمک کامپیوتر
 • آز فیزیک 1
 • آز فیزیک 2
 • کارگاه عمومی
 • کارگاه برق
 • آز مدار و اندازه‌گیری
 • آز الکترونیک
 • آز الکترونیک 3
 • آز الکترونیک صنعتی
 • آز دیجیتال 1
 • آز دیجیتال 2
 • آز سیستم‌های ریزپردازنده‌ای
 • آز ماشین 1
 • آز ماشین 2
 • آز تحلیل سیستم قدرت
 • آز فشار قوی و عایق
 • آز کنترل خطی
 • آز مدار پالس
 • آز مدار مخابراتی