دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران

بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران

25 اردیبهشت 1403
7697
آموزشی
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران

بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با پیگیری گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشجویان رشته مهندسی شیمی به همراه دکتر محمدعلی حسین زاده عضو هیات علمی دانشکده در اردیبهشت سال 1403 از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی بازدید به عمل آوردند.
در این بازید علمی دانشجویان از جدیدترین دستاوردهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران و جهان دیدن نموده اند.
در پایان نیز دانشجویان در نشست تخصصی رویکردهای نوین مدیریت پایدار انرژی در حاشیه نخستین روز نمایشگاه شرکت نموده اند.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با پیگیری گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین، پس از هماهنگی با شرکت سیمان مازندران، دانشجویان رشته مهندسی شیمی و همچنین دانشجویان ارشد رشته فناوری انرژی نو به همراه دکتر فواد مهری رییس گروه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه، دکتر حسین اسفندیان عضو هیات علمی دانشکده در اردیبهشت سال 1403 از این شرکت بازدید به عمل آوردند.
در این بازید علمی مهندس ایوبی توضیحاتی درباره بخش های مختلف شرکت برای دانشجویان ارائه دادند.
در پایان نیز پرسش و پاسخ میان مسئولین محترم شرکت صنعت سبز طبرستان و دانشجویان شکل گرفت.
روابط عمومی دانشگاه
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت سیمان مازندران
https://ausmt.ac.ir/n/1501