دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
آگهی مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویی

آگهی مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویی

19 تیر 1403
1666
آگهی مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویی

آگهی مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویی

آگهی مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (نوبت اول)
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به شناسه ملی 14003426563 و کد اقتصادی 411447849391 در نظر دارد امور خرید مواد اولیه، پخت و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه را با شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
نوع مناقصه: یک مرحله ای
مناقصه گذار: دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
شماره آگهی: نوبت اول
موضوع مناقصه: مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
مدت قرارداد: 10 ماه از تاریخ 1403/06/15 لغایت 1404/04/15 با سرو صبحانه، ناهار و شام (برای ماه رمضان افطار و سحر باید سرو گردد).
بهاء پیشنهادی: برای هر پرس صبحانه، ناهار و شام و (افطار و سحر برای ماه رمضان) پیشنهاد به تفکیک و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود. پیشنهاد قیمت برای تهیه و تأمین موارد زیر ارائه شود :
1- تهیه کلیه اقلام مصرفی غذایی 2- پخت در محل آشپزخانه پیمانکار 3 - توزیع مواد غذایی در دو سلف سرویس 4- تهیه و تأمین ظروف آشپزخانه شامل قاشق، چنگال، سینی و غیره  5 - تهیه و تأمین ظروف یکبار مصرف از قبیل لیوان، سفره و دستمال کاغذی.
محل دریافت اسناد: متقاضیان واجد شرایط شرکت در مناقصه باید به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به نشانی اینترنتی https://setadiran.ir/setad/cms/home مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد و ارسال پیشنهادات: مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 1403/04/21 بوده و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا تاریخ 1403/04/31 می باشد.
در صورت وجود هرگونه مغایرت در آگهی مناقصه و اسناد بارگذاری شده در سامانه ستاد ایران، ملاک و معیار سامانه ستاد ایران می باشد.